Категорија Д / Случаен тест

Прашање 1 од 18 3 поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на приколка со три оски изнесува:

Прашање 3 од 18 3 поени

Длабочината на шарата на пневматикот кај товарните возила не смее да биде помала од:

Прашање 4 од 18 3 поени

До навлегување на воздух во хидрауличната инсталација за сопирање на возилото, може да дојде поради:

Прашање 5 од 18 3 поени

Во категорија „Ц1Е“ спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата „Ц1“, а приклучното возило е со маса поголема од 750 кг. со тоа што вкупната маса на групата возила:

Прашање 6 од 18 5 поени

Возачот на товарното моторно возило на дел од коловозот прикажан како на сликата, е запрен:

Прашање 7 од 18 3 поени

Контрола и калибрирање (баждарење) на тахографите се врши најмалку еднаш на:

Прашање 8 од 18 3 поени

Приклучните возила на задната страна мора да имаат два катадиоптери со облик на рамностран триаголник во:

Прашање 9 од 18 3 поени

``Намалена видливост`` постои ако поради неповолни временски и атмосферски влијанија, возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку:

Прашање 10 од 18 3 поени

Задолжителна обврска за носење на зимска опрема во возилото, е во периодот од:

Прашање 11 од 18 3 поени

Системот за сопирање кај моторните возила го сочинуваат:

Прашање 12 од 18 5 поени

Моторното возило кое е наменето за превоз на опасни материи (како на сликата) мора да биде означено со две таблички кои се поставуваат на предната и задната страна на возилото и се во облик на:

Прашање 13 од 18 3 поени

Возачки испит за возач на моторно возило од категорија “Д“ може да полага лице кое има навршено:

Прашање 14 од 18 3 поени

Најголемата дозволена ширина кај автобусите изнесува:

Прашање 15 од 18 3 поени

Составен дел на дозволата која се издава по барање на домашниот и странскиот превозник за вршење на меѓународен линиски превоз на патници се:

Прашање 16 од 18 3 поени

Возачот кој управува возило на моторен погон со кое се врши јавен превоз на патници, подлежи на здравствен преглед:

Прашање 17 од 18 3 поени

Во автобус, со кој се врши јавен превоз на патници во градски и приградски сообраќај може да се превезуваат:

Прашање 18 од 18 5 поени

Возачот на возилото за јавен градски превоз на патници пред отпочнување на повторно вклучување во сообраќај (како на сликата), должен е дејствието да го изврши: