Категорија Д / Тест 7

Прашање 1 од 18 3 поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на приколка со две оски изнесува:

Прашање 3 од 18 3 поени

Товарните возила чија најголема дозволена маса е до 10 тони, во задолжителната опрема мора да поседуваат и:

Прашање 4 од 18 3 поени

Системот за навигација, ГПС (Глобален позициски систем) служи за:

Прашање 5 од 18 3 поени

Превоз на опасни материи во патниот сообраќај може да врши домашно правно или физичко лице, кое поседува:

Прашање 6 од 18 5 поени

Најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило (како на сликата), доколку ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото се означува со табла со димензии:

Прашање 7 од 18 3 поени

Возачка мемориска картичка за дигитален тахограф, се издава со важност од:

Прашање 8 од 18 3 поени

Возилата чија најголема дозволена брзина е ограничена со ограничувач за брзина, во просторот за возачот, треба да се опремени со:

Прашање 9 од 18 3 поени

Покажувачи на правецот (трепкачи) видливи од бочните страни на возилото, мора да имаат моторните возила што се подолги од:

Прашање 10 од 18 3 поени

На возилата со најголема дозволена маса над 3.500 кг кои постигнуваат брзина над 40 км/час, пневматиците кои се поставени на иста оска треба да бидат:

Прашање 11 од 18 3 поени

Анти блок системот (AБС) ја регулира силата на кочење на тркалата во зависност од:

Прашање 12 од 18 5 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на товарното моторно возило:

Прашање 13 од 18 3 поени

Возачите на кои управувањето со автобус им е основно занимање, пред и за време на возењето:

Прашање 14 од 18 3 поени

Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категорија „Д“, задолжително подлежи на контролен здравствен преглед:

Прашање 15 од 18 3 поени

Возачот може да го користи дневниот одмор и во возилото, доколку:

Прашање 16 од 18 3 поени

Во автобусите со кои се врши јавен превоз или превоз за сопствени потреби, за патниците кои се превезуваат стоејќи:

Прашање 17 од 18 3 поени

Со помош на јаже за влечење:

Прашање 18 од 18 5 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот го паркирал автобусот: