Категорија Д / Тест 5

Прашање 1 од 18 3 поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена должина на приколка изнесува:

Прашање 3 од 18 3 поени

Минималната длабочина на шарите на зимските пневматици кај моторните возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. изнесува:

Прашање 4 од 18 3 поени

Товарот што континуирано е потпрен врз товарниот простор, може да ја премине најоддалечената точка на задната страна на возилото, најмногу за:

Прашање 5 од 18 3 поени

Меѓународна возачка дозвола се издава со рок на важност од:

Прашање 6 од 18 5 поени

Возачот на товарното моторно возило (прикажано на сликата) најиздадената точка на товарот, кој ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото:

Прашање 7 од 18 3 поени

Дигиталните тахографи користат:

Прашање 8 од 18 3 поени

Најголемата дозволена должина на товарно моторно возило изнесува:

Прашање 9 од 18 3 поени

Стоп-светла не мора да имаат моторните возила кои на рамен пат не можат да постигнат брзина на движење, поголема од:

Прашање 10 од 18 3 поени

Најголемата дозволена широчина на моторни возила, освен возилата со топлотна изолирана надградба, изнесува:

Прашање 11 од 18 3 поени

Што претставува ретардерот?

Прашање 12 од 18 5 поени

Возачот на моторно возило со кое се превезуваат опасни материи, кога се движи на автопат како на сликата, не смее да се движи со брзина:

Прашање 13 од 18 3 поени

Право на управување со моторни возила од категорија “Д“ може да стекне возач кој претходно:

Прашање 14 од 18 3 поени

На автобус за време на неговото движење:

Прашање 15 од 18 3 поени

За време на влегување и излегување на деца од возилото со кое се врши организиран превоз на деца, возачот е должен:

Прашање 16 од 18 3 поени

Уредот за одвод и испуштање на издувните гасови на автобусите наменети за превоз на патници во населени места, треба да биде изведен:

Прашање 17 од 18 3 поени

Два отвора на покривот мора да имаат автобусите наменети за превоз на повеќе од:

Прашање 18 од 18 5 поени

Влегувањето и излегувањето на патниците во возило на јавен градски превоз (како на сликата) во линискиот сообраќај, може да се врши: