Категорија Д / Тест 4

Прашање 1 од 18 3 поени

“Најголема дозволена маса“ е масата нa:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемото дозволено осно оптоварување кај моторните возила на една непогонска оска изнесува:

Прашање 3 од 18 3 поени

Во својата задолжителна опрема товарните возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг мора да имаат:

Прашање 4 од 18 3 поени

Ноќе и дење во случај на намалена видливост, најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило и ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, се означува со:

Прашање 5 од 18 3 поени

Во категоријата ``Ц+Е``спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата ”Ц”, на кое може да биде придодадено приклучно возило чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 18 5 поени

На надворешните делови на моторното возило (прикажано на сликата) можат да се превезуваат само лица:

Прашање 7 од 18 3 поени

Тахографите кои се вградуваат во возилата, може да бидат:

Прашање 8 од 18 3 поени

Проверка, контрола и калибрирање на тахографите, врши:

Прашање 9 од 18 3 поени

Две предни и две задни габаритни светла мораат да поседуваат сите моторни и приклучни возила што се изведени со постојана затворена надградба и чија височина преминува:

Прашање 10 од 18 3 поени

Во приклучно возило што го влече моторно возило:

Прашање 11 од 18 3 поени

При употреба на работната и помошната сопирачка на моторното и приклучното возило, разликата на силата на кочење врз тркалата на иста оска, не смее да биде поголема од:

Прашање 12 од 18 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса не е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на автопат, се ограничува на:

Прашање 13 од 18 3 поени

Во поткатегоријата ``Д1+Е`` спаѓаат групи на возила чие влечно возило спаѓа во поткатегоријата ``Д1``, а неговото приклучно возило е со вкупна маса поголема од 750 кг. при што групата на возила:

Прашање 14 од 18 3 поени

Најголемата дозволена висина на моторните возила изнесува:

Прашање 15 од 18 3 поени

Превозникот може да отпочне со вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници по добивање на дозвола за определена линија, издадена од:

Прашање 16 од 18 3 поени

Обновени пневматици не смеат да се употребуваат кај автобусите:

Прашање 17 од 18 3 поени

Автобусот предвиден за превоз до 50 лица:

Прашање 18 од 18 5 поени

Брзината на движење на автобус, со кој се врши организиран превоз на деца, кога се движи на автопат (како на сликата) се ограничува на: