Категорија Д / Тест 3

Прашање 1 од 18 3 поени

“Европски извештај за сообраќајни незгоди“ е образец изготвен од Национално Биро за осигурување на Р.Македонија, кој во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета, го пополнуваат:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на товарно моторно возило со три оски не смее да биде поголема од:

Прашање 3 од 18 3 поени

Две клинести подлошки во својата задолжителна опрема, мора да имаат моторните и приклучните возила чија најголема дозволена маса преминува:

Прашање 4 од 18 3 поени

Товарот што се превезува во товарно моторно возило, кој под дејство на вибрации или други надворешни влијанија може да се растресува по коловозот:

Прашање 5 од 18 3 поени

Во категорија „Ц1“ спаѓаат моторни возила различни од тие во категории „Д1“ и „Д“ , чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 18 5 поени

Возачот на товарното моторно возило кое се движи по левата сообраќајна лента на пат надвор од населено место (како на сликата):

Прашање 7 од 18 3 поени

По изминати четири и пол часа непрекинато возење, возачот е должен да направи прекин во управувањето со возилото од најмалку:

Прашање 8 од 18 3 поени

Товарните возила и автобуси во својата задолжителна опрема, треба да имаат:

Прашање 9 од 18 3 поени

Светлосниот сноп на долгите светла на возилото, мора да го осветлува патот од најмалку:

Прашање 10 од 18 3 поени

На товарно моторно возило со автоматски истоварувач:

Прашање 11 од 18 3 поени

Во случај кога управувачкото тркало (воланот) се движи отежнато, односно возачот употребува поголема сила при свртување, причина за тоа е:

Прашање 12 од 18 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на автопат, се ограничува на:

Прашање 13 од 18 3 поени

Во категоријата „Д1“ спаѓаат моторни возила за превоз на лица кои освен седиштето на возачотимаат повеќе од:

Прашање 14 од 18 3 поени

Најголемата дозволена висина на возила за јавен градски превоз на патници изнесува:

Прашање 15 од 18 3 поени

Автобусите кои сообраќаат во општинскиот линиски превоз на патници мораат да го истакнат бројот на линијата како и почетното и крајното стојалиште на видно место на:

Прашање 16 од 18 3 поени

Чекан за кршење на стакло мора да имаат автобусите кои:

Прашање 17 од 18 3 поени

Системот за сопирање на автобусите што превезуваат групи деца, мора да биде со вграден:

Прашање 18 од 18 5 поени

Брзината на движење на автобус, кога се движи на автопат (како на сликата) се ограничува на: