Категорија Д / Тест 2

Прашање 1 од 18 3 поени

„Товарно возило“ е моторно возило наменето за:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на товарно моторно возило со две оски не смее да биде поголема од:

Прашање 3 од 18 3 поени

Товарните возилa и автобуси ако влечат приклучно возило во својата опрема мора да имаат:

Прашање 4 од 18 3 поени

Најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило и ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, се означува со:

Прашање 5 од 18 3 поени

Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила различни од тие во категориите „Д1“ и „Д“, чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 18 5 поени

Возачот на товарното моторно возило, чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. кога се движи на јавен пат во населено место (како на сликата) на кој постојат најмалку две обележани сообраќајни ленти за движење во иста насока:

Прашање 7 од 18 3 поени

“Неделен одмор“ е одмор на возачот, кој е задолжителен во текот на неделата, во траење од:

Прашање 8 од 18 3 поени

Со товарно моторно возило чија вкупна маса е поголема од 3.500 кг. со кое се врши групен превоз на патници може да управува:

Прашање 9 од 18 3 поени

Возачот не смее да го запре или паркира возилото пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возила за јавен градски превоз на оддалеченост помала од:

Прашање 10 од 18 3 поени

На товарни моторни возила, во просторот за сместување на товар:

Прашање 11 од 18 3 поени

Слободниот од на управувачкото тркало (воланот) на моторното возило смее да изнесува најмногу:

Прашање 12 од 18 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса не е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на јавен пат, се ограничува на:

Прашање 13 од 18 3 поени

Во категоријата ``Д+Е`` спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категорија ``Д`` и приклучно возило чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 14 од 18 3 поени

Најголемата дозволена должина на автобус со приколка не смее да изнесува повеќе од:

Прашање 15 од 18 3 поени

Дозволата и возниот ред за вршење општински линиски превоз на патници се издава со рок на важење од:

Прашање 16 од 18 3 поени

Две кутии за прва помош во својата задолжителна опрема мора да имаат автобусите со повеќе од:

Прашање 17 од 18 3 поени

Посебниот знак со кој се означува возилото со кое се врши организиран превоз на групи деца, има форма на квадрат со димензии:

Прашање 18 од 18 5 поени

Брзината на движење на автобус со кој се врши организиран превоз на деца, кога се движи на јавен пат (како на сликата) се ограничува на: