Категорија Д / Тест 1

Прашање 1 од 18 3 поени

„Тахограф“ е уред кој обезбедува најмалку запис на:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на моторните возила и група на возила не смее да биде поголема од:

Прашање 3 од 18 3 поени

Товарните возила чија најголема дозволена маса е поголема од 10 тони, во својата опрема мора да имаат:

Прашање 4 од 18 3 поени

Товарот на возилото не смее да ја помине најоддалечената точка на предната страна на возилото повеќе од:

Прашање 5 од 18 3 поени

Возач кој се стекнал со возачка дозвола од категорија “Ц“ се смета за возач-почетник од таа категорија во периодот од:

Прашање 6 од 18 5 поени

Товарните моторни возила (прикажани на сликата) кои се движат на јавен пат надвор од населено место, кој има само по една сообраќајна лента во една насока и ако на тој дел од патот е забрането престигнување:

Прашање 7 од 18 3 поени

Вграден тахограф мора да имаат сите моторни возила чија што најголема дозволена маса е поголема од:

Прашање 8 од 18 3 поени

Одобрението за групен превоз на патници со товарно моторно возило го издава:

Прашање 9 од 18 3 поени

``Намалена видливост`` постои ако поради неповолни временски и атмосферски влијанија, возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку:

Прашање 10 од 18 3 поени

Кога на јавен пат надвор од населено место, кој има само по една сообраќајна лента во една насока, се движат едно по друго моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг, чија должина е поголема од 7 метри, возачите се должни помеѓу

Прашање 11 од 18 3 поени

Серво уредот на управувачот на моторните возила се вградува заради:

Прашање 12 од 18 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на јавен пат, се ограничува на:

Прашање 13 од 18 3 поени

Автобус е моторно возило наменето за превоз на лица со повеќе од:

Прашање 14 од 18 3 поени

Најголемата дозволена должина на зглобен автобус не смее да изнесува повеќе од:

Прашање 15 од 18 3 поени

Превозник кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници, може да отпочне со работа откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија, кај:

Прашање 16 од 18 3 поени

Автобусите за градски, приградски и меѓуградски сообраќај во својата задолжителна опрема треба да имаат:

Прашање 17 од 18 3 поени

Автобусите што вршат организиран превоз на деца, мора да бидат обележани со посебен знак поставен на:

Прашање 18 од 18 5 поени

Брзината на движење на автобус, кога се движи на јавен пат (како на сликата) се ограничува на: