Категорија Д / Тест 10

Прашање 1 од 18 3 поени

„Приклучно возило“ е:

Прашање 2 од 18 3 поени

Ретардер, односно забавувач за долготрајно забавување на моторните возила мора да имаат моторните возила чија најголема дозволена маса изнесува над:

Прашање 3 од 18 3 поени

При вршење на внатрешен превоз на стока покрај лиценцата, превозникот е должен во возилото да има:

Прашање 4 од 18 3 поени

Доколку дојде до раздвојување на приклучното возило од влечното возило:

Прашање 5 од 18 3 поени

Дали во возилото со кое што се врши превоз на опасни материи покрај возачот, помошникот на возачот или придружникот, смеат да се наоѓаат и други лица:

Прашање 6 од 18 5 поени

На јавен пат наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата), возачот на товарното моторно возило:

Прашање 7 од 18 3 поени

Под услов на појдовните станици да има прекин во возењето од најмалку пет минути, возачот на автобус во јавниот градски превоз на патници, може непрекинато да управува со тоа возило најдолго:

Прашање 8 од 18 3 поени

Возилата што не ги исполнуваат пропишаните услови во однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување, можат да учествуваат во сообраќајот доколку поседуваат:

Прашање 9 од 18 3 поени

Активирањето на моторниот забавувач (блокажа) кај возилото се врши со:

Прашање 10 од 18 3 поени

Недоволниот притисок во пневматиците на возилото ја проширува газечката површина на пневматикот со подлогата на патот и поради зголемено триење, воедно и загревање на пневматикот, доаѓа до:

Прашање 11 од 18 3 поени

Работното кочење на приклучното возило мора да започне:

Прашање 12 од 18 5 поени

За моторни возила кои превезуваат отровни материи кога се движат на јавен пат, брзината на движење се ограничува на 80% од најголемата дозволена брзина определена според видот на патот, односно брзината која е определена со сообраќаен знак, но не повеќе о

Прашање 13 од 18 3 поени

Со право за управување со група возила од категорија “Д+Е“ може да се стекне возач кој претходно:

Прашање 14 од 18 3 поени

Автобуските стојалишта, на јавен пат надвор од населено место и на дел од државен пат во населено местo, треба да бидат:

Прашање 15 од 18 3 поени

Возачот кој управува со автобус, пред почеток на возењето треба да има непрекинат одмор од:

Прашање 16 од 18 3 поени

Ознаките за димензиите поставени на бочната страна на радијалниот пневматик (295/80 R 22,5) даваат податоци за:

Прашање 17 од 18 3 поени

Автобусот со кој се превезуваат групи деца, се обележува со посебен знак:

Прашање 18 од 18 5 поени

На дел од патот на кој разминувањето на возилата е невозможно или е отежнато, задолжително треба да се движи наназад: