Категорија Д / Тест 9

Прашање 1 од 18 3 поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката:

Прашање 2 од 18 3 поени

Покрај останатото, задолжителната плочка на возилата потребно е да содржи и податоци за:

Прашање 3 од 18 3 поени

Возилата за помош на пат, возилата за одржување на патот и возилата кои придружуваат возила со кои се врши вонреден превоз, мора да имаат вградено најмалку:

Прашање 4 од 18 3 поени

Со табла за означување на „тешки возила“, треба да бидат означени товарните моторни возила чија најголема дозволена маса е над:

Прашање 5 од 18 3 поени

Одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај, го издава:

Прашање 6 од 18 5 поени

Кога „група возила“ е запрена на пат, паркирната кочница мора да обезбеди неподвижност на целата група возила, а при тоа групата возила да не е кочена на друг начин (прикажано на сликата), при наклон на патот од:

Прашање 7 од 18 3 поени

Возач кој управува со автобус, за период од 24 часа со тоа возило не смее да управува подолго од:

Прашање 8 од 18 3 поени

Во посебната опрема што задолжително треба да ја поседуваат возилата кои превезуваат опасни материи, спаѓаат и две батериски рачни ламби кои даваат светлост во:

Прашање 9 од 18 3 поени

Растојанието меѓу влечното и влеченото неисправно моторно возило кога се влече со крута врска, може да изнесува и помалку од:

Прашање 10 од 18 3 поени

Во случај на евакуација, елементарна непогода и сл. со товарно моторно возило во просторот наменет за сместување на товар, без придружба на полнолетно лице не смее да се врши групен превоз на деца, помлади од:

Прашање 11 од 18 3 поени

Прегревањето на сопирачките на тркалата на возилото, доведува до:

Прашање 12 од 18 5 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возилото што се влече со бесење, е со:

Прашање 13 од 18 3 поени

На автобусите со вградени повеќе од 25 седишта, од нивната десна страна се поставуваат најмалку:

Прашање 14 од 18 3 поени

Кај автобусите со кои се превезуваат групи деца, сигурносниот појас треба да биде вграден:

Прашање 15 од 18 3 поени

За време додека се влече неисправен автобус со крута врска, во истиот:

Прашање 16 од 18 3 поени

Рекламни табли и натписи кај автобусите може да се поставуваат на:

Прашање 17 од 18 3 поени

Автобусот со кој се превезуваат групи деца треба да имаат означено:

Прашање 18 од 18 5 поени

Возачот кој управува со група возила прикажана на сликата, треба да поседува возачка дозвола од: