Категорија Д / Тест 8

Прашање 1 од 18 3 поени

Секој возач по добивањето на возачка дозвола од „Д“ категорија, независно од тоа што веќе поседува возачка дозвола од „Ц“ категорија:

Прашање 2 од 18 3 поени

Најголемата дозволена должина на автобус со приколка, изнесува:

Прашање 3 од 18 3 поени

На пат надвор од населено место, возачот со возилото не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 4 од 18 3 поени

Вкупната маса на приколката не смее да биде поголема од вкупната маса на влечното возило за повеќе од:

Прашање 5 од 18 3 поени

Во патниот сообраќај, опасни материи можат да превезуваат лица кои се оспособени за ракување и превоз на опасни материи и кои навршиле:

Прашање 6 од 18 5 поени

Возачот на товарното моторно возило, на кого му е даден знак за престигнување од патничкото возило (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 18 3 поени

По изминати четири и пол часа непрекинато возење, возачот кој управува со автобус должен е да направи прекин во возењето од најмалку 45 минути или повеќе прекини од:

Прашање 8 од 18 3 поени

Задолжителен редовен технички преглед на товарно моторно возило се врши на:

Прашање 9 од 18 3 поени

За време на управување со возило на пат, возачот треба да ги има вклучено:

Прашање 10 од 18 3 поени

Превисокиот притисок во пневматиците, ја намалува газечката површина на пневматикот со подлогата на патот, а со тоа и коефициентот на триење што доведува до:

Прашање 11 од 18 3 поени

Помошната кочница кај возилото треба да овозможи:

Прашање 12 од 18 5 поени

Поради опасна надолнина на патот, возачот на товарното возило кој се движи побавно од возилата што се движат зад него, (прикажано на сликата):

Прашање 13 од 18 3 поени

Возилата со кои се врши јавен превоз на патници подлежат на технички преглед на секои:

Прашање 14 од 18 3 поени

Ознаките на автобуските и такси стојалишта се обележани со:

Прашање 15 од 18 3 поени

На јавен пат брзината на движење на автобус кој влече друг неисправен автобус e ограничена на:

Прашање 16 од 18 3 поени

Резервно тркало во својата опрема не мора да имаат:

Прашање 17 од 18 3 поени

Автобуското стојалиште во населено место, кое е обележано со сообраќаен знак и хоризонтална патна сигнализација, е наменето за застанување:

Прашање 18 од 18 5 поени

Возачот на автобус кога се вклучува во сообраќај од двор (како на сликата) доколку видливоста му е намалена, должен е: