Категорија Ц1 / Случаен тест

Прашање 1 од 12 3 поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на моторните возила и група на возила не смее да биде поголема од:

Прашање 3 од 12 3 поени

Две клинести подлошки во својата задолжителна опрема, мора да имаат моторните и приклучните возила чија најголема дозволена маса преминува:

Прашање 4 од 12 3 поени

Најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило и ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, се означува со:

Прашање 5 од 12 3 поени

Одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај, го издава:

Прашање 6 од 12 5 поени

Товарните моторни возила (прикажани на сликата) кои се движат на јавен пат надвор од населено место, кој има само по една сообраќајна лента во една насока и ако на тој дел од патот е забрането престигнување:

Прашање 7 од 12 3 поени

Вграден тахограф мора да имаат сите моторни возила чија што најголема дозволена маса е поголема од:

Прашање 8 од 12 3 поени

Проверка, контрола и калибрирање на тахографите, врши:

Прашање 9 од 12 3 поени

Растојанието меѓу влечното и влеченото неисправно моторно возило кога се влече со крута врска, може да изнесува и помалку од:

Прашање 10 од 12 3 поени

Задолжителна обврска за носење на зимска опрема во возилото, е во периодот од:

Прашање 11 од 12 3 поени

Во случај кога управувачкото тркало (воланот) се движи отежнато, односно возачот употребува поголема сила при свртување, причина за тоа е:

Прашање 12 од 12 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на автопат, се ограничува на: