Категорија Ц1 / Тест 10

Прашање 1 од 12 3 поени

„Приклучно возило“ е:

Прашање 2 од 12 3 поени

Ретардер, односно забавувач за долготрајно забавување на моторните возила мора да имаат моторните возила чија најголема дозволена маса изнесува над:

Прашање 3 од 12 3 поени

Минималната длабочина на шарите на зимските пневматици кај моторните возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. изнесува:

Прашање 4 од 12 3 поени

Ноќе и дење во случај на намалена видливост, најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило и ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, се означува со:

Прашање 5 од 12 3 поени

Во патниот сообраќај, опасни материи можат да превезуваат лица кои се оспособени за ракување и превоз на опасни материи и кои навршиле:

Прашање 6 од 12 5 поени

Возачот на товарното моторно возило кое се движи по левата сообраќајна лента на пат надвор од населено место (како на сликата):

Прашање 7 од 12 3 поени

Дневното време на управување со товарното возило не смее да биде подолго од:

Прашање 8 од 12 3 поени

Со товарно моторно возило чија вкупна маса е поголема од 3.500 кг. со кое се врши групен превоз на патници може да управува:

Прашање 9 од 12 3 поени

Покажувачи на правецот (трепкачи) видливи од бочните страни мора да имаат моторните возила што се подолги од:

Прашање 10 од 12 3 поени

На возилата со најголема дозволена маса над 3.500 кг. кои постигнуваат брзина над 40 км/час, пневматиците кои се поставени на иста оска треба да бидат:

Прашање 11 од 12 3 поени

Анти блок системот (AБС) ја регулира силата на кочење на тркалата во зависност од:

Прашање 12 од 12 5 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата возачот на товарното моторно возило: