Категорија Ц1 / Тест 9

Прашање 1 од 12 3 поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемата дозволена должина на приколка изнесува:

Прашање 3 од 12 3 поени

Возилата за помош на пат, возилата за одржување на патот и возилата кои придружуваат возила со кои се врши вонреден превоз, мора да имаат вградено најмалку:

Прашање 4 од 12 3 поени

До навлегување на воздух во хидрауличната инсталација за сопирање на возилото, може да дојде поради:

Прашање 5 од 12 3 поени

Меѓународна возачка дозвола се издава со рок на важност од:

Прашање 6 од 12 5 поени

Возачот на товарното моторно возило, чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. кога се движи на јавен пат во населено место (како на сликата) на кој постојат најмалку две обележани сообраќајни ленти за движење во иста насока:

Прашање 7 од 12 3 поени

Дигиталните тахографи користат:

Прашање 8 од 12 3 поени

Приклучните возила на задната страна мора да имаат два катадиоптери со облик на рамностран триаголник во:

Прашање 9 од 12 3 поени

Две предни и две задни габаритни светла мораат да поседуваат сите моторни и приклучни возила што се изведени со постојана затворена надградба и чија височина преминува:

Прашање 10 од 12 3 поени

Во приклучно возило што го влече моторно возило:

Прашање 11 од 12 3 поени

Прегревањето на сопирачките на тркалата на возилото, доведува до:

Прашање 12 од 12 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на јавен пат, се ограничува на: