Категорија Ц1 / Тест 6

Прашање 1 од 12 3 поени

„Товарно возило“ е моторно возило наменето за:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на товарно моторно возило со две оски не смее да биде поголема од:

Прашање 3 од 12 3 поени

Во својата задолжителна опрема товарните возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг мора да имаат:

Прашање 4 од 12 3 поени

Со табла за означување на „тешки возила“, треба да бидат означени товарните моторни возила чија најголема дозволена маса е над:

Прашање 5 од 12 3 поени

Превоз на опасни материи во патниот сообраќај може да врши домашно правно или физичко лице, кое поседува:

Прашање 6 од 12 5 поени

Најиздадената точка на товарот, кој се превезува со товарно моторно возило (како на сликата), доколку ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, се означува со табла со димензии:

Прашање 7 од 12 3 поени

“Неделен одмор“ е одмор на возачот, кој е задолжителен во текот на неделата, во траење од:

Прашање 8 од 12 3 поени

Возилата што не ги исполнуваат пропишаните услови во однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување, можат да учествуваат во сообраќајот доколку поседуваат:

Прашање 9 од 12 3 поени

"Намалена видливост" постои ако поради неповолни временски и атмосферски влијанија, возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку:

Прашање 10 од 12 3 поени

Најголемата дозволена ширина на моторни возила, освен возила со топлотна изолирана надградба, изнесува:

Прашање 11 од 12 3 поени

Работното кочење на приклучното возило мора да започне:

Прашање 12 од 12 5 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возилото што се влече со бесење, е со: