Категорија Ц1 / Тест 4

Прашање 1 од 12 3 поени

Неисправно товарно моторно возило на пат може да се влече:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемата дозволена должина на товарно моторно возило со приколка, изнесува:

Прашање 3 од 12 3 поени

При вршење на внатрешен превоз на стока, покрај лиценцата превозникот е должен во возилото да има:

Прашање 4 од 12 3 поени

Системот за навигација, ГПС (Глобален позициски систем) служи за:

Прашање 5 од 12 3 поени

Во категорија ``Ц1`` спаѓаат моторни возила различни од тие во категорија “Д“, чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 12 5 поени

На јавен пат наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата), возачот на товарното моторно возило:

Прашање 7 од 12 3 поени

Возачка мемориска картичка за дигитален тахограф, се издава со важност од:

Прашање 8 од 12 3 поени

Во посебната опрема што задолжително треба да ја поседуваат возилата кои превезуваат опасни материи, спаѓаат и две батериски рачни ламби, кои даваат светлост во:

Прашање 9 од 12 3 поени

``Намалена видливост`` постои ако поради неповолни временски и атмосферски влијанија, возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку:

Прашање 10 од 12 3 поени

Во случај на евакуација, елементарна непогода и слично, со товарно моторно возило во просторот наменет за сместување на товар, без придружба на полнолетно лице не смее да се врши групен превоз на деца, помлади од:

Прашање 11 од 12 3 поени

При употреба на работната и помошната сопирачка на моторното и приклучното возило, разликата на силата на кочење врз тркалата на иста оска не смее да биде поголема од:

Прашање 12 од 12 5 поени

За моторни возила кои превезуваат отровни материи кога се движат на јавен пат, брзината на движење се ограничува на 80% од најголемата дозволена брзина определена според видот на патот, односно брзината која е определена со сообраќаен знак, но не повеќе о