Категорија Ц1 / Тест 1

Прашање 1 од 12 3 поени

Секој возач по добивањето на возачка дозвола од „Ц“ категорија, независно од тоа што веќе поседува возачка дозвола од „Б“ категорија:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на приколка со две оски изнесува:

Прашање 3 од 12 3 поени

На пат надвор од населено место, возачот со возилото не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 4 од 12 3 поени

Доколку дојде до раздвојување на приклучното возило од влечното возило:

Прашање 5 од 12 3 поени

Во категоријата ``Ц+Е``спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата ”Ц”, на кое може да биде придодадено приклучно возило чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 12 5 поени

Возачот на товарното моторно возило (прикажано на сликата) најиздадената точка на товарот, кој ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото:

Прашање 7 од 12 3 поени

Возач кој управува со товарно моторно возило или со група возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. за период од 24 часа со тоа возило не смее да управува подолго од:

Прашање 8 од 12 3 поени

Одобрението за групен превоз на патници со товарно моторно возило го издава:

Прашање 9 од 12 3 поени

Стоп-светла не мора да имаат моторните возила кои на рамен пат не можат да постигнат брзина на движење, поголема од:

Прашање 10 од 12 3 поени

Кога на јавен пат надвор од населено место, кој има само по една сообраќајна лента во една насока, се движат едно по друго моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг, чија должина е поголема од 7 метри, возачите се должни помеѓу

Прашање 11 од 12 3 поени

Серво уредот на управувачот на моторните возила се вградува заради:

Прашање 12 од 12 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса не е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на јавен пат, се ограничува на: