Категорија Ц1

Преглед на тестови

Тестовите во категорија „Ц1“ вкупно содржат по 12 прашања. Максималниот број на поени кој што може да се добие е 40 , а за успешно положување на теоретскиот дел потребни се минимум 36 поени.

Нашето долгогодишно искуство го пренесуваме на идните возачи

Научете многу повеќе за сообраќајните знаци и правила со помош на оваа платформа,
со тоа ќе придонесите да имаме безбедно сообраќајно општество.

Научи повeќе