Категорија Ц1

Во категоријата Ц1 вкупниот број на прашања е 120.

Во категоријата „Ц1“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“, чијашто најголема дозволена маса е поголема од 3 500 kg, но помала од 7 500 kg, кои се конструирани за пренос на не повеќе од осум патници покрај возачот. Моторните возила од оваа категорија можат да се комбинираат со приколка со најголема дозволена маса помала од 750 kg.