Категорија Ц / Тест 7

Прашање 1 од 12 3 поени

„Тахограф“ е уред што обезбедува најмалку запис на:

Прашање 2 од 12 3 поени

Покрај останатото, задолжителната плочка на возилата потребно е да содржи и податоци за:

Прашање 3 од 12 3 поени

Товарните возилa ако влечат приклучно возило во својата опрема мора да поседуваат:

Прашање 4 од 12 3 поени

Товарот на возилото не смее да ја помине најоддалечената точка на предната страна на возилото повеќе од:

Прашање 5 од 12 3 поени

Во поткатегорија “Ц1+Е“ спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во поткатегоријата “Ц1“, а приклучното возило е со маса поголема од 750 кг. со тоа што вкупната маса на групата возила:

Прашање 6 од 12 5 поени

Возачот на товарното моторно возило на дел од коловозот прикажан како на сликата, е запрен:

Прашање 7 од 12 3 поени

По изминати четири и пол часа непрекинато возење, возачот е должен да направи прекин во управувањето со возилото од најмалку:

Прашање 8 од 12 3 поени

Возилата чија најголема дозволена брзина е ограничена со ограничувач за брзина, во просторот за возачот, треба да се опремени со:

Прашање 9 од 12 3 поени

Возачот не смее да го запре или паркира возилото пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возила за јавен градски превоз на оддалеченост помала од:

Прашање 10 од 12 3 поени

Недоволниот притисок во пневматиците на возилото ја проширува газечката површина на пневматикот со подлогата на патот, па поради зголемено триење и загревање на пневматикот, доаѓа до:

Прашање 11 од 12 3 поени

Системот за сопирање кај моторните возила го сочинуваат:

Прашање 12 од 12 5 поени

Поради опасна надолнина на патот, возачот на товарното возило кој се движи побавно од возилата што се движат зад него, (прикажани како на сликата):