Категорија Ц / Тест 5

Прашање 1 од 12 3 поени

“Европски извештај за сообраќајни незгоди“ е образец изготвен од Национално Биро за осигурување на Р.Македонија, кој во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета, го пополнуваат:

Прашање 2 од 12 3 поени

Најголемото дозволено осно оптоварување кај моторните возила на една непогонска оска изнесува:

Прашање 3 од 12 3 поени

Длабочината на шарата на пневматикот кај товарните возила не смее да биде помала од:

Прашање 4 од 12 3 поени

Товарот што континуирано е потпрен врз товарниот простор, може да ја премине најоддалечената точка на задната страна на возилото, најмногу за:

Прашање 5 од 12 3 поени

Дали во возилото со кое што се врши превоз на опасни материи покрај возачот, помошникот на возачот или придружникот, смеат да се наоѓаат и други лица:

Прашање 6 од 12 5 поени

На надворешните делови на моторното возило (прикажано на сликата) можат да се превезуваат само лица:

Прашање 7 од 12 3 поени

Тахографите кои се вградуваат во возилата, може да бидат:

Прашање 8 од 12 3 поени

Задолжителен редовен технички преглед на товарно моторно возило се врши на:

Прашање 9 од 12 3 поени

Светлосниот сноп на долгите светла на возилото, мора да го осветлува патот од најмалку:

Прашање 10 од 12 3 поени

Превисокиот притисок во пневматиците, ја намалува газечката површина на пневматикот со подлогата на патот, а со тоа и коефициентот на триење што доведува до:

Прашање 11 од 12 3 поени

Слободниот од на тркалото на управувачот (воланот) на моторното возило смее да изнесува најмногу:

Прашање 12 од 12 5 поени

Возачот на моторно возило со кое се превезуваат опасни материи, кога се движи на автопат како на сликата, не смее да се движи со брзина: