Категорија Ц / Тест 2

Прашање 1 од 24 3 поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса:

Прашање 2 од 24 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на приколка со три оски изнесува:

Прашање 3 од 24 3 поени

Товарните возила чија најголема дозволена маса е до 10 тони, во задолжителната опрема мора да поседуваат и:

Прашање 4 од 24 3 поени

Вкупната маса на приколката не смее да биде поголема од вкупната маса на влечното возило, за повеќе од:

Прашање 5 од 24 3 поени

Во категоријата ``Ц`` спаѓаат групи возила различни од тие во категорија ``Д``, чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 6 од 24 5 поени

Возачот на товарното моторно возило, на кого му е даден знак за престигнување од патничкото возило (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 24 3 поени

По изминати четири и пол часа непрекинато возење, возачот кој управува со товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. должен е да направи прекин во возењето од најмалку 45 минути или повеќе прекини од:

Прашање 8 од 24 3 поени

Најголемата дозволена должина на товарно моторно возило изнесува:

Прашање 9 од 24 3 поени

За време на управување со возило на пат, возачот треба да ги има вклучено:

Прашање 10 од 24 3 поени

На товарно моторно возило со автоматски истоварувач:

Прашање 11 од 24 3 поени

Што претставува ретардерот:

Прашање 12 од 24 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса не е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на автопат, се ограничува на:

Прашање 13 од 24 3 поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса:

Прашање 14 од 24 3 поени

Најголемата дозволена вкупна маса на приколка со три оски изнесува:

Прашање 15 од 24 3 поени

Товарните возила чија најголема дозволена маса е до 10 тони, во задолжителната опрема мора да поседуваат и:

Прашање 16 од 24 3 поени

Вкупната маса на приколката не смее да биде поголема од вкупната маса на влечното возило, за повеќе од:

Прашање 17 од 24 3 поени

Во категоријата ``Ц`` спаѓаат групи возила различни од тие во категорија ``Д``, чија вкупна маса е поголема од:

Прашање 18 од 24 5 поени

Возачот на товарното моторно возило, на кого му е даден знак за престигнување од патничкото возило (како на сликата), должен е:

Прашање 19 од 24 3 поени

По изминати четири и пол часа непрекинато возење, возачот кој управува со товарно моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 3.500 кг. должен е да направи прекин во возењето од најмалку 45 минути или повеќе прекини од:

Прашање 20 од 24 3 поени

Најголемата дозволена должина на товарно моторно возило изнесува:

Прашање 21 од 24 3 поени

За време на управување со возило на пат, возачот треба да ги има вклучено:

Прашање 22 од 24 3 поени

На товарно моторно возило со автоматски истоварувач:

Прашање 23 од 24 3 поени

Што претставува ретардерот:

Прашање 24 од 24 5 поени

Брзината на движење на товарно моторно возило чија најголема дозволена маса не е поголема од 7.500 кг. (прикажано на сликата) кога се движи на автопат, се ограничува на: