Категорија Г / Тест 24

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

2. дозволени насоки

3. обележан пешачки премин

4. опасна надолнина

5. автопат

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. крстосување со пат со првенство на минување

8. предзнак за пренасочување на сообраќајот на пат со одвоени коловозни ленти

9. ознаки на коловозот

10. опасна нагорнина

11. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

14. задолжителна насока

Прашање 2 од 24 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, надвор од населено место се поставува на оддалеченост:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 13 од 24 4 поени

Патничкото возило со број 1 (како на сликата) за свртување на лево на крстосницата:

Прашање 14 од 24 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 15 од 24 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 17 од 24 2 поени

Во категорија „ А1“ спаѓаат мотоцикли, чија сила на моторот не е поголема од 11 kw и соодносот на јачината на моторот и масата на возилотоне надминува 0,1 kw/kg и работна зафатнина на моторот не е поголема од:

Прашање 18 од 24 2 поени

Ако на средина на пат со сообраќај во двете насоки, се наоѓа пешачки остров возачот на возилото задолжително го обиколува:

Прашање 19 од 24 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото се зголемува кога:

Прашање 20 од 24 3 поени

На пат со велосипед може да управува лице кое има навршенo:

Прашање 21 од 24 2 поени

При наидување на пешачки премин со возилото треба:

Прашање 22 од 24 2 поени

Улогата на семејството во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку управувате со возилото во населено место каде брзината на движење е ограничена на 50 км/час, Вие можете да се движите:

Прашање 24 од 24 2 поени

Пред тргнување на пат, должноста за проверка на исправноста на возилото и неговата задолжителна пропишана опрема, е на: