Категорија Г / Тест 22

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. нерамен коловоз

2. забрана на сообраќајот за мопеди

3. престанување на сите забрани

4. стеснување на патот од десна страна

5. завршеток на патека за велосипедисти и пешаци

6. дополнителната табла означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната табла и објектот, теренот или делот од патот на кој се однесува известувањето

7. забрана на сообраќајот за цистерни

8. затворање на сообраќајната лента

9. дополнителна светлечка стрелка

10. наидување на сообраќајни светлосни знаци

11. забрана за влегување на одредени видови возила на автопат или на пат резервиран за сообраќај на моторни возила

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. забрана на сообраќајот за моторцикли

14. стеснување на патот од лева страна

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак (како на сликата) патничкото возило се движи:

Прашање 3 од 24 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 4 од 24 5 поени

На крстосница каде во краток временски период сообраќајот истовремено е регулиран со униформиран полициски службеник и светлосни сообраќајни знаци, возачите ќе постапуваат:

Прашање 5 од 24 5 поени

За возилата под придружба кога се движат на автопат како на сликата:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 7 од 24 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На сликата е претставен дел од коловоз со:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба со возилото пред крстосницата, смеете да продолжите со движењето:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило, кој свртува на страничен пат (како на сликата) должен е:

Прашање 15 од 24 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

За време на движење со возилото во тунел, полукружно свртување:

Прашање 17 од 24 2 поени

“Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое нема ограничување на играта за деца и во кое возилата не смеат:

Прашање 18 од 24 2 поени

Престигнување на возило по правило се врши:

Прашање 19 од 24 3 поени

Со возачка дозвола за категорија “А1“ може да се стекне лице кое има наполнето:

Прашање 20 од 24 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 21 од 24 2 поени

Лице кое ќе се затекне или ќе наиде на сообраќајна незгода во која има повредени лица, има обврска:

Прашање 22 од 24 2 поени

Во случај кога управувајќи со Вашето возило наидувате на зона во која е забранет сообраќај за моторни возила, ќе постапите на начин што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Демонстрирањето на „сила“ во патниот сообраќај е дозволено во случај:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако почувствувате премореност во текот на ноќното возење со надоаѓачки микросон, веднаш треба: