Категорија Г / Тест 20

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. кривина надесно

2. првенство на минување за возила од спротивна насока

3. деца на патот

4. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. престанување на забраната за престигнување на товарни возила

6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат

7. забрана на сообраќајот за моторцикли

8. број на автопат

9. ознаки на коловозот

10. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

11. информација

12. пат со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за мопеди

14. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, означува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата означуваат:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Зелената светлечка стрелка со врвот свртен надолу (како на сликата), поставена над сообраќајната лента означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

“Пешачки остров“ е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со:

Прашање 12 од 24 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 13 од 24 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на товарното возило (како на сликата) за време додека го престигнувате:

Прашање 15 од 24 4 поени

Во сообраќај на пат, на приколка што ја влече велосипед со мотор (како на сликата):

Прашање 16 од 24 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 17 од 24 2 поени

Возачката дозвола ја издава:

Прашање 18 од 24 2 поени

Под поимот “обиколување” подразбираме, минување со возилото:

Прашање 19 од 24 3 поени

За регистрирано возило се издава сообраќајна дозвола со рок на важење од:

Прашање 20 од 24 3 поени

Возачот на возило, кој ќе биде престигнат од возила под придружба, должен е:

Прашање 21 од 24 2 поени

Користењето на психоактивни лекови означени со црвен триаголник на амбалажата, пред и за време на управувањето со возилото на пат, кај возачот:

Прашање 22 од 24 2 поени

Со еден промил алкохол во крвта, возачот може да управува со моторното возило:

Прашање 23 од 24 2 поени

Во состојба на поднапиеност управувањето со возилото е:

Прашање 24 од 24 2 поени

При промена на сообраќајната лента со возилото заради побрзо движење на автопат, треба да внимавате на опасност од: