Категорија Г / Тест 16

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност од мраз

2. задолжителна насока

3. паркиралиште

4. трамвајска пруга

5. кружен тек на сообраќајот

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. наизменично паркирање (непарни денови)

8. TAXI

9. дополнителна светлечка стрелка

10. работи на патот

11. завршеток на подрачјето на смирен сообраќај

12. гаража

13. лизгав коловоз

14. дозволени насоки

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци, на овој дел од патот (како на сликата) возачите наидуваат на:

Прашање 3 од 24 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидуваме на дел од патот со дозволени насоки на движење и каде:

Прашање 4 од 24 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со движење на отворена дланка горе-долу (како на сликата), за возачите во чија насока се дава знакот означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата):

Прашање 7 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило со број 1:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1 на крстосницата:

Прашање 14 од 24 4 поени

На јавен пат во населено место, возачот на возилото означено со број 1 (како на сликата), се движи:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возилата прикажани на сликата се движат:

Прашање 16 од 24 4 поени

Возилата кои се прикажани на сликата, доаѓаат од:

Прашање 17 од 24 2 поени

Заморот неповолно влијае врз психофизичките способности на возачот и за да се спречат несакани последици за време на возењето, најдобар лек за заморот е:

Прашање 18 од 24 2 поени

Дали е дозволено престигнување колона возила:

Прашање 19 од 24 3 поени

Најголема дозволена маса на возилата на моторен погон или група возила, изнесува до:

Прашање 20 од 24 3 поени

Велосипедската патека е наменета за сообраќај:

Прашање 21 од 24 2 поени

Бојата на светлото на покажувачите на правецот (трепкачите) е во:

Прашање 22 од 24 2 поени

При започнување со престигнување на возилото пред Вас, потребно е:

Прашање 23 од 24 2 поени

Сообраќајната полиција во прв ред е задолжена за:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако Ве заслепува или Ви смета блесокот од светлина од возилото кое Ви доаѓа од спротивната насока ноќе, Вие треба: