Категорија Г / Тест 15

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. наидување на сообраќајни светлосни знаци

2. забрана за престигнување на сите возила на моторен погон, освен на моторцикли без приколка и мопеди

3. брзина што се препорачува

4. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

5. бензиска станица

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. забрана за паркирање

8. WC

9. ознаки на коловозот

10. Андреин крст (два и повеќе колосеци)

11. подрачје на смирен сообраќај

12. завршеток на зоната во која е ограничена брзината

13. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање

14. задолжителна насока

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото наидува на дел од автопатот, на кој:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата) означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Во случај кога возач на возило на итна помош се доближува кон крстосница на која сообраќајот е регулиран од униформиран полициски службеник, свртен со грбот кон него, истиот:

Прашање 6 од 24 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 7 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Пешачкиот остров прикажан на сликата, може да го обиколите:

Прашање 12 од 24 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е должен:

Прашање 13 од 24 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 14 од 24 4 поени

Возилото со број 1 прикажано на сликата, за да продолжи со движење во насока лево, пред крстосницата врши престројување:

Прашање 15 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило не смее да го превезува детето помало од 12 години на предното седиште и:

Прашање 16 од 24 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 17 од 24 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возачите кои управуваат возила за сопствени потреби:

Прашање 18 од 24 2 поени

Движењето на пешаци на автопат е:

Прашање 19 од 24 3 поени

За непочитување на правните норми со кои се регулирани односите во сообраќајот, возачот подлежи на:

Прашање 20 од 24 3 поени

Непосредно пред крстосница, возачот не смее да престигнува друго возило освен:

Прашање 21 од 24 2 поени

Моторните возила и мобилни машини кога учествуваат во сообраќај на пат, треба да поседуваат пропишана зимска опрема во период од:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку чувствувате замор или се наоѓате во таква психофизичка состојба што се чувствувате несигурен за управување:

Прашање 23 од 24 2 поени

Правилото „кога пиеш не вози, додека возиш не пиј“ важи само за:

Прашање 24 од 24 2 поени

За безбедно управување со моторно возило на пат за возачот, важни се: