Категорија Г / Тест 9

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

2. дозволени насоки

3. обележан пешачки премин

4. опасна надолнина

5. автопат

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. крстосување со пат со првенство на минување

8. предзнак за пренасочување на сообраќајот на пат со одвоени коловозни ленти

9. ознаки на коловозот

10. опасна нагорнина

11. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

14. задолжителна насока

Прашање 2 од 24 4 поени

Поставениот сообраќаен знак прикажан на сликата, ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата со три црвени коси линии, се поставува:

Прашање 4 од 24 5 поени

Положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува забрането минување:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилата со вклучени посебни звучни и светлосни знаци во сина и црвена боја, кои имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила, спаѓаат во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Возачот кој со возилото се приближува кон сообраќајниот знак (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 24 5 поени

Во зависност од знаците прикажани на сликата, со кои се регулира сообраќајот на крстосница, возачот е должен да постапува според:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Десната сообраќајна лента сметано во правецот на движење на возилата, означена со испрекинати жолти линии (како на сликата) е наменета за сообраќај на:

Прашање 12 од 24 4 поени

Кога се движи на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), возачот со возилото:

Прашање 13 од 24 4 поени

Патничкиот автомобил, прикажан на сликата, врши престигнување на велосипедистот:

Прашање 14 од 24 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 15 од 24 4 поени

На овој дел од патот за сообраќај на возила во две насоки (како на сликата) престигнувањето:

Прашање 16 од 24 4 поени

Возачите на мопеди прикажани на сликата, на овој дел од патот се движат:

Прашање 17 од 24 2 поени

Како делува малата количина на алкохол во крвта кај возачот:

Прашање 18 од 24 2 поени

Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл кој се вклучува во сообраќај од двор или гаража, должен е:

Прашање 19 од 24 3 поени

Светлосниот сноп на соборените светла пред возилото треба да осветлува дел од патот од најмалку:

Прашање 20 од 24 3 поени

Одобрение за спортски и други приредби на пат, издава:

Прашање 21 од 24 2 поени

При движење со патничко моторно возило, доколку наидете на водена површина на патот, а во близина има тротоар по кој се движат пешаци, треба:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку во сообраќајот управувате сосема ново возило, тоа ви дава за право:

Прашање 23 од 24 2 поени

Размислувањето однапред во сообраќајната практика при управување со возилото, претставува:

Прашање 24 од 24 2 поени

Времето на реакција при сопирање на возило за просечен возач, при добра психофизичка состојба изнесува: