Категорија Г / Тест 7

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. нерамен коловоз

2. забрана на сообраќајот за мопеди

3. престанување на сите забрани

4. стеснување на патот од десна страна

5. завршеток на патека за велосипедисти и пешаци

6. дополнителната табла означува оддалеченост меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната табла и објектот, теренот или делот од патот на кој се однесува известувањето

7. забрана на сообраќајот за цистерни

8. затворање на сообраќајната лента

9. дополнителна светлечка стрелка

10. наидување на сообраќајни светлосни знаци

11. забрана за влегување на одредени видови возила на автопат или на пат резервиран за сообраќај на моторни возила

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. забрана на сообраќајот за моторцикли

14. стеснување на патот од лева страна

Прашање 2 од 24 4 поени

Забраната која ја изрекуваат сообраќајните знаци (прикажани на сликата) започнува од местото каде што се поставени и има важност:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, надвор од населено место се поставува на оддалеченост:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возач кој на пат ќе наиде на возило на полицијата (како на сликата), кое обезбедува минување на едно возило или колона возила, должен e:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Прашање 7 од 24 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосница како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На задната страна на возилото, треба да бидат вградени едно или две светла за возење наназад, кои даваат светлост во:

Прашање 12 од 24 4 поени

Кога со возилото се движите на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), на овој дел од патот:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето десно странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило, кој свртува на страничен пат (како на сликата) должен е:

Прашање 15 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистот:

Прашање 16 од 24 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 17 од 24 2 поени

Возач-почетник не смее да управува со возило во патниот сообраќај, освен ако со него во возилото се наоѓа лице – возач постар од 25 години, на кој не му е изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, во времето од:

Прашање 18 од 24 2 поени

Ако на пат со еднонасочен сообраќај, на средина има поставено некој објект, уред или друга пречка, обиколувањето се врши:

Прашање 19 од 24 3 поени

Патнички автомобил со пет или повеќе седишта треба да има најмалку:

Прашање 20 од 24 3 поени

Пробни таблички за возилата, издава:

Прашање 21 од 24 2 поени

Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни или светлосно-сигнални уреди што даваат светлост во:

Прашање 22 од 24 2 поени

При движење со возило на пат, возачот и лицата кои се превезуваат, не треба да бидат врзани со сигурносен појас, само кога возилото:

Прашање 23 од 24 2 поени

Употребата на психо-активни лекови влијае врз возачот, на начин што:

Прашање 24 од 24 2 поени

Причина да не управувате со возило со брзина над дозволената, е: