Категорија Г / Тест 4

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. превртување или излизгување на возила

2. наизменично паркирање (парни денови)

3. зона во која е ограничено времетраењето на паркирање

4. премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

5. пат резервиран за сообраќај на моторни возила

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности.

7. забрана на сообраќајот за возила што го пречекоруваат определеното оскино оптоварување

8. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

9. црвено и зелено светло за пешаци и пешаци и велосипедисти

10. лизгав коловоз

11. сообраќајна лента наменета за одреден вид возила

12. издаденост на патот

13. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

14. проширување за принудно запирање на возила

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, означува забрана за сообраќај за возилата:

Прашање 4 од 24 5 поени

На крстосница каде во краток временски период сообраќајот истовремено е регулиран со униформиран полициски службеник и светлосни сообраќајни знаци, возачите ќе постапуваат:

Прашање 5 од 24 5 поени

Дали униформираниот полициски службеник може да ги спушти рацете покрај телото, при регулирање на сообраќајот:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 7 од 24 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Сообраќајната површина означена со број 1 (како на сликата) претставува:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 14 од 24 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 15 од 24 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 16 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, редоследот на минување на возилата на крстосницата е регулиран според правилото за првенство на минување на:

Прашање 17 од 24 2 поени

Во категорија „ А1“ спаѓаат мотоцикли, чија сила на моторот не е поголема од 11 kw и соодносот на јачината на моторот и масата на возилотоне надминува 0,1 kw/kg и работна зафатнина на моторот не е поголема од:

Прашање 18 од 24 2 поени

Ако на средина на пат со сообраќај во двете насоки, се наоѓа пешачки остров возачот на возилото задолжително го обиколува:

Прашање 19 од 24 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото се зголемува кога:

Прашање 20 од 24 3 поени

На пат со велосипед може да управува лице кое има навршенo:

Прашање 21 од 24 2 поени

Браниците кои се поставуваат на делови од коловозот на кој се изведуваат работи на патот, ноќе како и дење во случај на намалена видливост, се означуваат со:

Прашање 22 од 24 2 поени

При управување со возилото на пат, доколку наидете на сообраќајна незгода во која има повредени лица:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку управувате со возилото во населено место каде брзината на движење е ограничена на 50 км/час, Вие можете да се движите:

Прашање 24 од 24 2 поени

Кога со своето неетичко поведение, Ве нервира друг учесник во сообраќајот, Вие: