Категорија Г / Тест 3

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. густ сообраќај

2. забрана на сообраќајот за запрежни возила

3. зона во која е ограничена брзината

4. бочен ветер од лева страна

5. престанување за најмала дозволена брзина

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

8. предзнак за затворање на сообраќајната лента

9. зелено светло

10. близина на брег

11. патоказ на портал над една сообраќајна лента

12. првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

13. бочен ветер од десна страна

14. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак (како на сликата) патничкото возило се движи:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата означуваат:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

За возилата под придружба кога се движат на автопат како на сликата:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Зелената светлечка стрелка со врвот свртен надолу (како на сликата), поставена над сообраќајната лента означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На сликата е претставен дел од коловоз со:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба со возилото пред крстосницата, смеете да продолжите со движењето:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата:

Прашање 15 од 24 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 17 од 24 2 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од „Б“ категорија не смее:

Прашање 18 од 24 2 поени

Управувањето со моторно возило, кое има неисправен уред за одвод на гасови, кај возачот и лицата кои се превезуваат може да доведе до појава на:

Прашање 19 од 24 3 поени

Помошната (рачна) сопирачка кај патничките автомобили, сопирањето го врши по:

Прашање 20 од 24 3 поени

Во патничко моторно возило на предното седиште не смее да се превезува дете, помало од:

Прашање 21 од 24 2 поени

Употреба на светлата на возилото во сообраќај на пат задолжителна е:

Прашање 22 од 24 2 поени

Кога во Вашето возило се превезува дете на возраст над 12 години, употребата на сигурносниот појас за детето е задолжителна:

Прашање 23 од 24 2 поени

Вербалната комуникација меѓу возачите додека управуваат со моторно возило, е:

Прашање 24 од 24 2 поени

Под слепо место на возилото, односно т.н „мртов агол“ подразбираме: