Категорија Г

Во категоријата Г вкупниот број на прашања е 466.

Во национална категорија ,,Г“ спаѓаат мобилни машини. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.