Категорија Ф / Тест 21

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

3. престанување на забраната за престигнување на сите возила на моторен погон освен на мопеди

4. спојување на два пата со еднонасочен сообраќај во пат со двонасочен сообраќај

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. угасни го моторот

9. ознаки на коловозот

10. неутврдена банкина

11. хотел или мотел

12. престанување на обврската за употреба на зимска опрема

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. стеснување на патот

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, означува забрана за сообраќај за возилата:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1 кој се вклучува во сообраќај на пат (како на сликата), должен e да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на возилото кој се движи по десната сообраќајна лента во правецот на движење, на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата):

Прашање 13 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило прикажано на сликата, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, врши престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата кој се доближува кон обележан пешачки премин:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возачот и лицето кое се превезува со мопедот прикажани на сликата, за време на возењето:

Прашање 16 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, редоследот на минување на возилата на крстосницата е регулиран според правилото за првенство на минување на:

Прашање 17 од 24 2 поени

При издавање на возачка дозвола, заради впишување на негативни бодови и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило за сторени прекршоци, надлежниот орган на возачот му издава и:

Прашање 18 од 24 2 поени

При управување со возилото на надолнина, за да ја намалиме брзината на движењето, секогаш кога имаме можност, користиме:

Прашање 19 од 24 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 20 од 24 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 21 од 24 2 поени

Светлосните сигнали за предупредување на другите учесници во сообраќајот, возачот ги дава:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку управувајќи со возилото на пат, наидете на домашно или диво животно, ќе постапите така што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат Ви е даден знак од страна на сообраќајната полиција да запрете, ќе постапите така што:

Прашање 24 од 24 2 поени

Коефициентот на триење на пневматиците со коловозот, зависи од: