Категорија Ф / Тест 19

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. превртување или излизгување на возила

2. наизменично паркирање (парни денови)

3. зона во која е ограничено времетраењето на паркирање

4. премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

5. пат резервиран за сообраќај на моторни возила

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности.

7. забрана на сообраќајот за возила што го пречекоруваат определеното оскино оптоварување

8. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

9. црвено и зелено светло за пешаци и пешаци и велосипедисти

10. лизгав коловоз

11. сообраќајна лента наменета за одреден вид возила

12. издаденост на патот

13. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

14. проширување за принудно запирање на возила

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата означува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата на овој дел од патот се движи:

Прашање 4 од 24 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 5 од 24 5 поени

Униформираниот полициски службеник при регулирање на сообраќајот на крстосницата (како на сликата):

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Кога возачот на возилото ја употребува работната сопирачка, на задната страна од возилото се вклучуваат стоп светла чија светлост треба да биде во:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото моторно возило дејствието го извршува:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 14 од 24 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возачот на запрежното возило, кое се движи зад друго запрежно возило на пат со изграден коловоз (како на сликата), должен е да држи растојание од најмалку:

Прашање 16 од 24 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 17 од 24 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возач-почетник:

Прашање 18 од 24 2 поени

При движење со возило на пат, возачот:

Прашање 19 од 24 3 поени

Најголема дозволена височина на сите возила изнесува:

Прашање 20 од 24 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на автопат не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 21 од 24 2 поени

Кои светла возачот на возилото ќе ги употреби, кога ноќе се движи во колона на возила:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку забележите дека Вашиот пријател кој е под дејство на алкохол, сака да управува со своето возило, ќе постапите на начин што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Улогата на човечката личност во современиот патен сообраќај, се јавува како:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако сте во опасна ситуација да имате директен судар со друго возило, побезбедно е да: