Категорија Ф / Тест 18

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. густ сообраќај

2. забрана на сообраќајот за запрежни возила

3. зона во која е ограничена брзината

4. бочен ветер од лева страна

5. престанување за најмала дозволена брзина

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

8. предзнак за затворање на сообраќајната лента

9. зелено светло

10. близина на брег

11. патоказ на портал над една сообраќајна лента

12. првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

13. бочен ветер од десна страна

14. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 4 од 24 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка (како на сликата), должен е:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото што е наменето за одржување на патишта (како на сликата) задолжително треба да има вградено најмалку едно ротирачко светло, што дава светлина во:

Прашање 6 од 24 5 поени

Сообраќајниот знак поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пред крстосница има значење:

Прашање 7 од 24 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, jaс:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак од десната страна на коловозот (како на сликата) дозволено е да продолжите да се движите:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на патничкото моторно возило означено со број 1, кој има намера да сврти налево на овој дел од патот, прикажан на сликата:

Прашање 13 од 24 4 поени

На дел од патот со три сообраќајни ленти наменет за сообраќај на возила во двете насоки, кога со возилото се движите зад колона на возила, како на сликата:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата:

Прашање 15 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, правилна положба за минување на крстосницата има завземено возилото:

Прашање 16 од 24 4 поени

Возилото означено со број 1 како на сликата, се вклучува:

Прашање 17 од 24 2 поени

Што е општински пат:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кое дејствие со возилото не е дозволено, доколку се движите на пат со еднонасочен сообраќај?

Прашање 19 од 24 3 поени

Дали во населено место возачот може да го управува возилото со брзина поголема од 50 км на час:

Прашање 20 од 24 3 поени

Ако двајца или повеќе возачи на велосипед или велосипед со мотор се движат во група, должни се:

Прашање 21 од 24 2 поени

Возачот најбезбедно и најефикасно ќе го запре возилото:

Прашање 22 од 24 2 поени

Свеста како највисок облик на психофизичкиот живот на човекот, во сообраќајот подразбира:

Прашање 23 од 24 2 поени

Сообраќајниот морал како облик на општествена свест, претставува:

Прашање 24 од 24 2 поени

На делница од пат на кој постојат ударни дупки, потребно е: