Категорија Ф / Тест 17

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. пешаци на патот

2. дозволени насоки

3. престанок на препорачаната брзина

4. велосипедисти на патот

5. забрана на сообраќајот за велосипеди

6. дополнителната табла содржи поблиско објаснение на знакот со зборови или на друг начин, ако тоа не е јасно определено со симболот на знакот

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

8. назив на населено место

9. слободно минување на трамвај во насока право

10. сообраќај во две насоки

11. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање

12. телефон

13. задолжителна насока

14. забрана на сообраќајот за пешаци

Прашање 2 од 24 4 поени

На поставениот сообраќаен знак “Назив на населено место“ (како на сликата) му се додадени сообраќајните знаци за изрични наредби, кои означуваат:

Прашање 3 од 24 4 поени

Ограничување на брзината на движење за возилата на овој дел од патот во населено место, изнесува:

Прашање 4 од 24 5 поени

Вертикално подигната рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), значи:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возачот кој на пат ќе сретне или ќе биде престигнат од возило или колона возила под придружба (како на сликата), должен е:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Жолтото трепкаво светло на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Кога на дел од патот работите се изведуваат дење, наизменичното пропуштање на возилата може да го регулираат определени лица:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, врши свртување налево:

Прашање 13 од 24 4 поени

„Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник во патниот сообраќај:

Прашање 14 од 24 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 15 од 24 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол, со брзина не поголема од пешачкиот од, по исклучок може да се движи и по:

Прашање 16 од 24 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата) возачот на патничкото возило:

Прашање 17 од 24 2 поени

Што е регионален пат од прва категорија:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кое од наведениве дејствија, возачот не смее да ги изведува при управување со возилото на автопат:

Прашање 19 од 24 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат надвор од населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 20 од 24 3 поени

Возачот на моторно возило за време на управување со возилото:

Прашање 21 од 24 2 поени

Во собораќај на пат, дење и ноќе, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено, најмалку:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку возилата покрај вас се движат со брзина поголема од пропишаната за тој дел од патот, ќе постапите на начин што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Улогата на воспитно-образовната установа во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 24 од 24 2 поени

На црвено светло на семафорот можете да поминете само кога: