Категорија Ф / Тест 14

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. стеснување на патот

2. патека за велосипедисти

3. временско ограничување на паркирањето

4. спојување со спореден пат под остар агол од лева страна

5. забрана на сообраќајот за пешаци

6. дополнителнатата табла означува место на патот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообраќајот (издадености)

7. забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

8. патоказ

9. прекрстени линии со црвена боја

10. близина на автобуска станица

11. завршеток на автопат

12. аеродром

13. спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

14. пешаци на патот

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак како на сликата на овој дел од патот означува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 4 од 24 5 поени

Звучниот знак “еден краток свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник,значи:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата) должен е:

Прашање 6 од 24 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Тајмерот поставен на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, неправилно се движи возилото означено со:

Прашање 12 од 24 4 поени

Кога на светлосниот сообраќаен знак (како на сликата), ќе се појави црвено трепкаво светло, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата на овој дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, вршите престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистите се движат:

Прашање 15 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, значи:

Прашање 16 од 24 4 поени

На прегледноста на возачот пред возилото за време на управувањето, најмногу влијае:

Прашање 17 од 24 2 поени

Контрола и регулација на сообраќајот на патиштата врши:

Прашање 18 од 24 2 поени

“Возила под придружба“ се возила кои се придружувани од припадници на полиција или воена полиција, со посебни моторни возила кои имаат уреди за давање на звучни и светлосни знаци во:

Прашање 19 од 24 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат во населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 20 од 24 3 поени

Со мопед не смеете да се движите на пат со брзина поголема од:

Прашање 21 од 24 2 поени

Доколку при движење со возилото, на пат забележите лице кое го поправа своето возило, потребно е:

Прашање 22 од 24 2 поени

Кога со возилото поминувате покрај училиште, градинка или здравствена установа, потребно е:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат слушате гласна музика, тоа ќе Ви овозможи:

Прашање 24 од 24 2 поени

Кога тргнувате на подолго патување со Вашето возило, најдобро е: