Категорија Ф / Тест 13

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. бочен ветер од десна страна

2. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон и запрежни возила

3. престанување на ограничување на брзината

4. камења прскаат

5. дозволено обиколување

6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат

7. забрана на сообраќајот за товарни моторни возила

8. ограничување на најголема дозволена брзина на патиштата во Република Македонија

9. светлосен сообраќаен знак за означување премин на патот преку железничка пруга

10. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е налево

11. ознака на делница од регионален пат

12. кафетерија

13. ресторан

14. ознака на делница од магистрален пат

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата, поставени на остра и непрегледна кривина од патот, означуваат:

Прашање 4 од 24 5 поени

Возилото на полиција (како на сликата) со вклучени две сини ротирачки светла, кое обезбедува минување на едно возило или колона на возила, припаѓа во групата на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал прикажан на сликата, на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафор), означува:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни собраќајни знаци, прикажан на сликата:

Прашање 7 од 24 5 поени

Зеленото трепкаво светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци, за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба на возилата пред крстосницата, тие се престроени за движење во насока:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога наидувате на возило, кое излегува од паркиралиште со намера да се вклучи во сообраќај на патот по кој се движите, должни сте:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возилата означени со броевите 1 и 2 (како на сликата) на крстосницата можат да продолжат со движењето:

Прашање 15 од 24 4 поени

Пешакот кој се движи по коловоз на јавен надвор од населено место, должен е да се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (прикажан на сликата) при излегување од возилото:

Прашање 17 од 24 2 поени

На јавен пат, во случај на дефект на возило на две тркала, истото:

Прашање 18 од 24 2 поени

Ширината на видното поле на возачот се намалува:

Прашање 19 од 24 3 поени

Патнички автомобил не сметајќи го седиштето на возачот има најмногу:

Прашање 20 од 24 3 поени

Кога сообраќајните знаци поставени на патот отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот, возачите се должни:

Прашање 21 од 24 2 поени

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија “Б” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку пред Вашето возило забележите возило кое е управувано од постаро лице и го управува возилото со намалена брзина, ќе постапите на начин што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Концетрирано возење, претставува:

Прашање 24 од 24 2 поени

За да бидете подготвени за итно превземање дејствие со возилото, Вашите раце треба да бидат поставени на управувачот во позиција на стрелките на часовникот: