Категорија Ф / Тест 12

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. крстосување на патишта со иста важност

2. забрана за свртување налево

3. обележан премин за велосипедска патека

4. крстосување со спореден пат под прав агол

5. престанување на забраната за давање звучни знаци

6. дополнителната табла означува отстранување на возилата со специјални возила наменети за отстранување на непрописно паркираните возила како и запуштените возила на местата на кои паркирањето или запирањето на возила е забрането со сообраќаен знак

7. задолжително запирање

8. патоказ за обиколување

9. ознаки на коловозот

10. вкрстосување со кружен тек на сообраќајот

11. предзнак за обиколување

12. завршеток на велосипедската патека

13. крстосница со кружен облик

14. патека за пешаци

Прашање 2 од 24 4 поени

Кон сообраќајниот знак “Назив на населено место“ (како на сликата), додаден е знак за ограничување на брзината, кој важи:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак со дополнителната табла (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило за одржување на патишта со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата), должен е:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажан на сликата, служи за регулирање на сообраќајот на:

Прашање 7 од 24 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата), пред крстосницата има завземено положба за движење во насока право:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето лево странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 14 од 24 4 поени

Редоследот на минување на возилата на крстосницата (како на сликата) е регулиран, според:

Прашање 15 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 16 од 24 4 поени

Според правилата за првенство на минување, редоследот на минување на возилата на крстосницата прикажана на сликата, е следниот:

Прашање 17 од 24 2 поени

Автобуското стојалиште во населено место, кое е обележано со сообраќаен знак и соодветна хоризонтална патна сигнализација, е наменето за застанување:

Прашање 18 од 24 2 поени

При движење со возилото, не смеете нагло да користите сопирачка, често да менувате брзини или остро да свртувате со управувачкото тркало, кога наидувате на:

Прашање 19 од 24 3 поени

На места предвидени за движење на лица со посебни потреби, возачот со возилото не смее:

Прашање 20 од 24 3 поени

Возачите учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, должни се:

Прашање 21 од 24 2 поени

Возачот на возилото кога се движи ноќе на пат, за предупредување на другите учесници во сообраќајот, по правило треба да користи:

Прашање 22 од 24 2 поени

Употребата на трепкачи е задолжителна:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку при управување со возилото наидете на пешачки премин, на кој поминува старо и изнемоштено лице, ќе постапите на начин што:

Прашање 24 од 24 2 поени

За да обиколите возило кое е оставено на десната страна од патот, Вие треба: