Категорија Ф / Тест 6

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

3. престанување на забраната за престигнување на сите возила на моторен погон освен на мопеди

4. спојување на два пата со еднонасочен сообраќај во пат со двонасочен сообраќај

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. угасни го моторот

9. ознаки на коловозот

10. неутврдена банкина

11. хотел или мотел

12. престанување на обврската за употреба на зимска опрема

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. стеснување на патот

Прашање 2 од 24 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило со број 2:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возилото со број 1 врши престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата кој се доближува кон обележан пешачки премин:

Прашање 15 од 24 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица (како на сликата), треба да се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 17 од 24 2 поени

Одржување на спортски и други приредби на пат:

Прашање 18 од 24 2 поени

Слепи лица кои самостојно учествуваат во сообраќај, како знак за распознавање задолжително треба да носат:

Прашање 19 од 24 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото, зависи од:

Прашање 20 од 24 3 поени

Во моторно возило означено со пробни таблички:

Прашање 21 од 24 2 поени

Стоп светлата на задната страна на моторното возило се активираат при употреба на:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку при управување со Вашето возило пред вас забележите возило на авто школа означено со ознака „L“ треба да постапите така што:

Прашање 23 од 24 2 поени

Хуманите односи во сообраќајот треба да ги применувате:

Прашање 24 од 24 2 поени

Еден од начините да избегнете судир со возило кое се движи пред Вас, е: