Категорија Ф / Тест 5

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. кривина надесно

2. првенство на минување за возила од спротивна насока

3. деца на патот

4. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. престанување на забраната за престигнување на товарни возила

6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат

7. забрана на сообраќајот за моторцикли

8. број на автопат

9. ознаки на коловозот

10. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

11. информација

12. пат со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за мопеди

14. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

Прашање 2 од 24 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 3 од 24 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 4 од 24 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот, означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 13 од 24 4 поени

Патничкото возило со број 1 (како на сликата) за свртување на лево на крстосницата:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на товарното возило (како на сликата) за време додека го престигнувате:

Прашање 15 од 24 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

За време на движење со возилото во тунел, полукружно свртување:

Прашање 17 од 24 2 поени

Комбајн, земјоделски трактор, шумски трактор, ваљак, финишер, косачка и копач на ровови се моторни возила со сопствени уреди наменети за вршење на определени работи и спаѓаат во групата на:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кога шините се поставени по средината на коловозот, шинското возило се престигнува:

Прашање 19 од 24 3 поени

Возачка книшка е јавна исправа што ја издава надлежен орган во која се запишуваат:

Прашање 20 од 24 3 поени

Кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот:

Прашање 21 од 24 2 поени

Организирана колона на пешаци кога се движи ноќе, надвор од населено место, треба да биде означена:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку управувувајќи со возилото на пат наидете на лице кое се обидува да го отстрани своето неисправно возило од патот, ќе постапите:

Прашање 23 од 24 2 поени

Вербалниот конфликт меѓу возачите кога управуваат со возилата, е дозволен во случај кога:

Прашање 24 од 24 2 поени

Кога се наближувате позади возило кое се движи споро, треба да: