Категорија Ф / Тест 1

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност од мраз

2. задолжителна насока

3. паркиралиште

4. трамвајска пруга

5. кружен тек на сообраќајот

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. наизменично паркирање (непарни денови)

8. TAXI

9. дополнителна светлечка стрелка

10. работи на патот

11. завршеток на подрачјето на смирен сообраќај

12. гаража

13. лизгав коловоз

14. дозволени насоки

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, означува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 4 од 24 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

“Пешачки остров“ е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со:

Прашање 12 од 24 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 13 од 24 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 14 од 24 4 поени

На јавен пат во населено место, возачот на возилото означено со број 1 (како на сликата), се движи:

Прашање 15 од 24 4 поени

Во сообраќај на пат, на приколка што ја влече велосипед со мотор (како на сликата):

Прашање 16 од 24 4 поени

Возилото означено со број 1 како на сликата, се вклучува:

Прашање 17 од 24 2 поени

При издавање на возачка дозвола, заради впишување на негативни бодови и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило за сторени прекршоци, надлежниот орган на возачот му издава и:

Прашање 18 од 24 2 поени

При управување со возилото на надолнина, за да ја намалиме брзината на движењето, секогаш кога имаме можност, користиме:

Прашање 19 од 24 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 20 од 24 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 21 од 24 2 поени

Во услови на магла, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 22 од 24 2 поени

Немањето на слободно паркинг место на одреден паркинг простор, Ви дава за право своето возило:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат Ви е даден знак од страна на сообраќајната полиција да запрете, ќе постапите така што:

Прашање 24 од 24 2 поени

Дефанзивно возење е: