Категорија Ф

Во категоријата Ф вкупниот број на прашања е 466.

Во национална категорија „Ф” спаѓаат трактори со или без тракторски приколки. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и возилата кои спаѓаат во националната категорија „Г“.