Категорија М / Тест 25

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност на патот

2. забрана за сообраќај во една насока

3. станица за прва помош

4. обележан пешачки премин

5. болница

6. дополнителната табла означува положба на патот со право на првенство

7. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка

8. обиколна насока за одредени видови возила

9. жолта стрелка со врвот свртена кон десната или левата страна

10. одронување на камења од лева страна

11. ознака за јазли на автопатишта

12. завршување на патот со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

14. крстосница со кружен облик

Прашање 2 од 24 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 3 од 24 4 поени

Поставениот сообраќаен знак од десната страна на патот претставува ознака:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Прашање 7 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) забранено е минување:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосница како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило со број 2:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возилото со број 1 врши престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 15 од 24 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица (како на сликата), треба да се движи:

Прашање 16 од 24 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 17 од 24 2 поени

Комбајн, земјоделски трактор, шумски трактор, ваљак, финишер, косачка и копач на ровови се моторни возила со сопствени уреди наменети за вршење на определени работи и спаѓаат во групата на:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кога шините се поставени по средината на коловозот, шинското возило се престигнува:

Прашање 19 од 24 3 поени

Возачка книшка е јавна исправа што ја издава надлежен орган во која се запишуваат:

Прашање 20 од 24 3 поени

Кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот:

Прашање 21 од 24 2 поени

На тротоар, доколку е дозволено запирање и паркирање на возилото, возачот е должен да остави слободен простор за движење на пешаците во широчина:

Прашање 22 од 24 2 поени

Немањето на слободно паркинг место на одреден паркинг простор, Ви дава за право своето возило:

Прашање 23 од 24 2 поени

Доколку на пат управувате со возило со поголема брзина и неочекувано пред Вас се појави животно, правилно ќе реагирате ако:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако Вашиот противпожарен апарат не функционира, а возилото е опожарено, потребно е: