Категорија М / Тест 23

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. одронување на камења од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

3. терен за кампување во возила

4. деца на патот

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. ресторан

9. ознаки на коловозот

10. тунел (галерија)

11. хотел или мотел

12. завршеток на пешачката патека

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. терен за кампување во приколки

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото:

Прашање 3 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 4 од 24 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Дали униформираниот полициски службеник може да ги спушти рацете покрај телото, при регулирање на сообраќајот:

Прашање 6 од 24 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот, означуваат:

Прашање 7 од 24 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Сообраќајната површина означена со број 1 (како на сликата) претставува:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 13 од 24 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 15 од 24 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 16 од 24 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 17 од 24 2 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од „Б“ категорија не смее:

Прашање 18 од 24 2 поени

Управувањето со моторно возило, кое има неисправен уред за одвод на гасови, кај возачот и лицата кои се превезуваат може да доведе до појава на:

Прашање 19 од 24 3 поени

Помошната (рачна) сопирачка кај патничките автомобили, сопирањето го врши по:

Прашање 20 од 24 3 поени

Во патничко моторно возило на предното седиште не смее да се превезува дете, помало од:

Прашање 21 од 24 2 поени

Недоволниот притисок на воздух во пневматиците, освен што го отежнува управувањето со возилото, доведува и до:

Прашање 22 од 24 2 поени

Кога при движење на пат со Вашето возило наидувате на возила означени со ротирачко светло во сина боја, треба да им отстапите првенство на минување:

Прашање 23 од 24 2 поени

Вербалната комуникација меѓу возачите додека управуваат со моторно возило, е:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако во текот на возењето Ви пукне предна гума на возилото, Вие треба: