Категорија М / Тест 11

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. кривина налево

2. забрана за сообраќај во двете насоки

3. престанување за најмала дозволена брзина

4. спојување со спореден пат под остар агол од десна страна

5. подземен или надземен пешачки премин

6. дополнителната табла означува време за кое важи изречната наредба, ако таа не важи непрекинато

7. забрана за сообраќајот за сите возила на моторен погон освен за моторцикли без приколка и мопеди

8. предзнак за рачно регулирање на сообраќајот

9. ознаки на коловозот

10. Андреин крст (еден колосек)

11. планинарски дом

12. пешачка зона

13. Андреин крст (два и повеќе колосеци)

14. терен за кампување под шатори

Прашање 2 од 24 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата, возачот на возилото:

Прашање 3 од 24 4 поени

Патоказните табли поставени на портал над соодветните сообраќајни ленти (како на сликата), означуваат:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата , забрането е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Светлосниот знак со постојано црвено светло од светлечка „стоп-табличка” што униформираниот полициски службеник го дава со вертикално движење на раката горе-долу, за возачот кон кого се дава знакот значи:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата:

Прашање 7 од 24 5 поени

Вкрстените линии со црвена боја (како на сликата), поставени над сообраќајната лента означуваат:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата патничкиот автомобил, прописно се вклучува во сообраќај на пат, ако се движи:

Прашање 12 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил, кога се вклучува во сообраќај на пат во насока десно:

Прашање 13 од 24 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки (како на сликата), врши престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возачот на мотоциклот (како на сликата), врши обиколување на возилата:

Прашање 16 од 24 4 поени

Кога со возилото се движите во насока право и се приближувате кон крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, како на сликата:

Прашање 17 од 24 2 поени

На уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафори) црвениот и зелениот светлосен сигнал:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кога возилото за јавен градски превоз излегува од автобуско стојалиште и се вклучува во сообраќајната лента по која се движите со возилото, должни сте:

Прашање 19 од 24 3 поени

Најголема дозволена должина на патничко возило изнесува:

Прашање 20 од 24 3 поени

Прекршочната санкција забрана за управување со моторно возило на возачот може да му се изрече во период:

Прашање 21 од 24 2 поени

Кога управувате со возило ноќно време, доколку од спротивната насока доаѓа возило со вклучени долги светла, потребно е:

Прашање 22 од 24 2 поени

Обврската на возачот за почитување на сообраќајната сигнализација се однесува:

Прашање 23 од 24 2 поени

Човечкиот и возачкиот интегритет, можат да се зачуваат со:

Прашање 24 од 24 2 поени

Кога возачот пред Вас управува со возилото со мала брзина: