Категорија М / Тест 10

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност на патот

2. забрана за сообраќај во една насока

3. станица за прва помош

4. обележан пешачки премин

5. болница

6. дополнителната табла означува положба на патот со право на првенство

7. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка

8. обиколна насока за одредени видови возила

9. жолта стрелка со врвот свртена кон десната или левата страна

10. одронување на камења од лева страна

11. ознака за јазли на автопатишта

12. завршување на патот со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

14. крстосница со кружен облик

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност (како на сликата) ги предупредува возачите, дека наидуваат на:

Прашање 3 од 24 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата:

Прашање 4 од 24 5 поени

Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник (како на сликата) означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилата на кои им е доделена придружба од возила на полиција снабдени со уреди за давање на посебни светлосни и звучни знаци (како на сликата), припаѓаат во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Според начинот на кој е регулиран сообраќајот на крстосницата како на сликата, возачот е должен:

Прашање 7 од 24 5 поени

Доколку возило на полицијата се доближува кон уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) и има намера да продолжи во насока право, тогаш:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (како на сликата) се наоѓа пред премин на патот преку железничка пруга:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возилото на авто школата означено со број 1 прикажано на сликата:

Прашање 13 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 14 од 24 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возачите на возилата, кои доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат налево (како на сликата) разминувањето ќе го извршат:

Прашање 16 од 24 4 поени

Кога со возилото се приближувате кон крстосница (како на сликата), со намера да извршите свртување надесно:

Прашање 17 од 24 2 поени

Во категорија „Б“ спаѓаат моторни возила чија вкупна маса не надминува:

Прашање 18 од 24 2 поени

Кој вид уред за работно сопирање најчесто се применува кај патничките моторни возила:

Прашање 19 од 24 3 поени

Што се подразбира под поимот зимски услови на патот:

Прашање 20 од 24 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на пат резервиран за сообраќај на моторни возила не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 21 од 24 2 поени

Приколката која ја влече велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл, не смее да биде поширока од:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку во сообраќај на пат се движите во колона на возила, потребно е:

Прашање 23 од 24 2 поени

Сообраќајното образование и воспитание започнува да се применува:

Прашање 24 од 24 2 поени

Ако од некоја причина Ви откажат сопирачките, Вие треба: