Категорија М / Тест 8

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. одронување на камења од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

3. терен за кампување во возила

4. деца на патот

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. ресторан

9. ознаки на коловозот

10. тунел (галерија)

11. хотел или мотел

12. завршеток на пешачката патека

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. терен за кампување во приколки

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат:

Прашање 3 од 24 4 поени

Поставениот сообраќаен знак од десната страна на патот претставува ознака:

Прашање 4 од 24 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува:

Прашање 5 од 24 5 поени

Звучниот знак “еден долг свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник, истовремено со вертикално подигната рака, за возачите означува:

Прашање 6 од 24 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) забранено е минување:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

На коловозната лента прикажана на сликата, средната сообраќајна лента е наменета за сообраќај:

Прашање 12 од 24 4 поени

Когa со светлосен сообраќаен знак е дозволено минување на крстосницата, прикажана како на сликата, јас со возилото:

Прашање 13 од 24 4 поени

На јавен пат на кој не постои тротоар, пешаците можат да се движат по коловозот и притоа смеат да користат:

Прашање 14 од 24 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возилото прикажано на сликата се вклучува на бочниот пат:

Прашање 16 од 24 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 17 од 24 2 поени

Возачката дозвола се издава со рок на важење од:

Прашање 18 од 24 2 поени

Од која страна ќе го престигнете возилото кое на коловозот завзело положба за свртување налево:

Прашање 19 од 24 3 поени

Слободниот простор над коловозот, сметајќи од највисоката точка на хоризонталната подлога мора да биде во висина од најмалку:

Прашање 20 од 24 3 поени

За возилата под придружба одредбите од законот за ограничување на брзината:

Прашање 21 од 24 2 поени

Од безбедносен аспект, подобри и посигурни се пневматиците:

Прашање 22 од 24 2 поени

Доколку со Вашето возило управувате во друга држава, дозволено Ви е:

Прашање 23 од 24 2 поени

Правилното растојание меѓу возилата како предуслов за безбедност во патниот сообраќај, важи само доколку управувате:

Прашање 24 од 24 2 поени

Откако ќе ја промените сообраќајната лента на движење, следното дејствие што треба да направите е: