Категорија М / Тест 2

Прашање 1 од 24 12 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. пешаци на патот

2. дозволени насоки

3. престанок на препорачаната брзина

4. велосипедисти на патот

5. забрана на сообраќајот за велосипеди

6. дополнителната табла содржи поблиско објаснение на знакот со зборови или на друг начин, ако тоа не е јасно определено со симболот на знакот

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

8. назив на населено место

9. слободно минување на трамвај во насока право

10. сообраќај во две насоки

11. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање

12. телефон

13. задолжителна насока

14. забрана на сообраќајот за пешаци

Прашање 2 од 24 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 3 од 24 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата на овој дел од патот се движи:

Прашање 4 од 24 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 5 од 24 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 6 од 24 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 7 од 24 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 8 од 24 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 9 од 24 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 10 од 24 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 11 од 24 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1 кој се вклучува во сообраќај на пат (како на сликата), должен e да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера:

Прашање 12 од 24 4 поени

Возачот на возилото кој се движи по десната сообраќајна лента во правецот на движење, на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата):

Прашање 13 од 24 4 поени

Возачот на патничкото возило прикажано на сликата, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, врши престигнување:

Прашање 14 од 24 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 15 од 24 4 поени

Возачот и лицето кое се превезува со мопедот прикажани на сликата, за време на возењето:

Прашање 16 од 24 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 17 од 24 2 поени

“Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое нема ограничување на играта за деца и во кое возилата не смеат:

Прашање 18 од 24 2 поени

Престигнување на возило по правило се врши:

Прашање 19 од 24 3 поени

Со возачка дозвола за категорија “А1“ може да се стекне лице кое има наполнето:

Прашање 20 од 24 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 21 од 24 2 поени

При управување со возилото, доколку забележите дека некој возач со своето возило не управува согласно сообраќајните правилата и прописи, потребно е:

Прашање 22 од 24 2 поени

Грижата за оптимална безбедност во патниот сообраќај претставува:

Прашање 23 од 24 2 поени

Демонстрирањето на „сила“ во патниот сообраќај е дозволено во случај:

Прашање 24 од 24 2 поени

Во случај кога возите по улица и забележите топка како се тркала пред Вашето возило, Вие треба: