Категорија Б / Случаен тест

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Крстосување на патишта со иста важност

4. Забрана за сообраќај во една насока

5. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

6. Забрана за сообраќај во двете насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото наидува на дел од автопатот, на кој:

Прашање 5 од 31 4 поени

Патоказните табли поставени на портал над соодветните сообраќајни ленти (како на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Звучниот знак “еден долг свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник, истовремено со вертикално подигната рака, за возачите означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата):

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) забранено е минување:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот на патничкото моторно возило означено со број 1, кој има намера да сврти налево на овој дел од патот, прикажан на сликата:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, неправилно се движи возилото означено со:

Прашање 17 од 31 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 18 од 31 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 19 од 31 4 поени

Разминувањето на возилата (како на сликата) е регулирано:

Прашање 20 од 31 4 поени

На дел од коловозот (прикажан на сликата), наменет за сообраќај во двете насоки, правилно е запрено односно паркирано возилото:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 22 од 31 2 поени

На уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафори) црвениот и зелениот светлосен сигнал:

Прашање 23 од 31 3 поени

Со трактор што влече приклучно возило во кое се врши превоз на лица, може да управува само возач:

Прашање 24 од 31 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на пат резервиран за сообраќај на моторни возила не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 25 од 31 3 поени

Со возачка дозвола за категорија “А1“ може да се стекне лице кое има наполнето:

Прашање 26 од 31 2 поени

При започнување со престигнување на возилото пред Вас, потребно е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Браниците кои се поставуваат на делови од коловозот на кој се изведуваат работи на патот, ноќе како и дење во случај на намалена видливост, се означуваат со:

Прашање 28 од 31 3 поени

Возач кој поседува важечка дозвола од “Б“ категорија смее да влече приклучно возило чија маса не надминува:(Впиши во килограми)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Размислувањето однапред во сообраќајната практика при управување со возилото, претставува:

Прашање 30 од 31 2 поени

Употреба на светлата на возилото во сообраќај на пат задолжителна е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Кога со возилото поминувате покрај училиште, градинка или здравствена установа, потребно е: