Категорија Б / Тест 40

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Најмало растојание мeѓу возилата

4. Затворање на сообраќајната лента

5. Задолжителни насоки

6. Дозволено обиколување

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 5 од 31 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Посебниот знак со кој се означува запрено возило на непрегледен дел од патот надвор од населено место (како на сликата) се поставува на коловозот, зад запреното возило:

Прашање 15 од 31 4 поени

Сообраќајната површина означена со број 1 (како на сликата) претставува:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возилата кои се прикажани на сликата, доаѓаат од:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 18 од 31 4 поени

“Пешачки остров“ е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возилото со број 1 прикажано на сликата, за да продолжи со движење во насока лево, пред крстосницата врши престројување:

Прашање 20 од 31 4 поени

На дел од патот прикажан на сликата:

Прашање 21 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во две насоки прикажан на сликата, патничкото возило означено со број 1 запрено е:

Прашање 22 од 31 2 поени

Кој вид уред за работно сопирање најчесто се применува кај патничките моторни возила:

Прашање 23 од 31 3 поени

Одобрение за спортски и други приредби на пат, издава:

Прашање 24 од 31 3 поени

Обврската за врзување со сигурносни појаси додека возилото се движи во сообраќај на пат, важи:

Прашање 25 од 31 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 26 од 31 2 поени

Еден од начините да избегнете судир со возило кое се движи пред Вас, е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија “Б” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во:

Прашање 28 од 31 3 поени

Слободниот од на управувачкото тркало (волан) не смее да биде поголем од:(Впиши во степени)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

При движење со патничко моторно возило, доколку наидете на водена површина на патот, а во близина има тротоар по кој се движат пешаци, треба:

Прашање 30 од 31 2 поени

Кога со своето неетичко поведение, Ве нервира друг учесник во сообраќајот, Вие:

Прашање 31 од 31 2 поени

Дефанзивно возење е: